Statut Društva

Statut Društva

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 55. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), i članka 20. Statuta,  Skupština Planinarskog društva "Opatija" - Opatija na svojoj sjednici 27. svibnja,  2015. godine donijela je

 

S T A T U T

PLANINARSKOG DRUŠTVA "OPATIJA" – OPATIJA

 

 

I. OSNOVNE  ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje(a) djelovanja planinarskog društva „OPATIJA“ Opatija (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandatra te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva, te druga pitanja značajna za Društvo.  

 

Članak 2.

 

Društvo je dragovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga planinara, ljubitelja planina i planinske prirode, te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama.

Društvo svojim radom i djelovanjem medu članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, podstičući ljubav prema čuvanju ljepota planinske prirode, prema čovjeku i svojoj domovini Republici Hrvatskoj.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA, IZGLED ZNAKA I ZASTAVE DRUŠTVA

 

Članak 3.

 

Naziv Društva je: Planinarsko društvo "Opatija" Opatija.

Skraćeni naziv Društva je  PD "Opatija" Opatija.

Sjedište Društva je u Opatiji, Nazorova 2 (Vila Antonija).

Odluku o adresi Društva donosi Izvršni odbor.

Društvo djeluje na širem području Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

 

Društvo je neprofitna pravna osoba, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar udruga  pri Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji Ispostava Opatija.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština..

 

Članak 5.

 

Društvo je dragovoljno udruženo u Hrvatski planinarski savez (u daljnjem tekstu HPS) radi ostvarenja i unapređenja zajedničkih ciljeva, interesa i zadaća.

 

Društvo se može dragovoljno udruživati u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s planinarstvom i planinarskim specijalnostima i ako to pridonosi postizanju ciljeva i djelovanju Društva (Gradski i Županijski planinarski savezi, Gradske i županijski zajednice športova, Zajednice tehničke kulture i dr.).

 

Društvo djeluje samostalno i neovisno na temelju Statuta.

 

Članak 6.

 

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika promjera 30 mm u kome su uz obod ispisane riječi PLANINARSKO DRUŠTVO OPATIJA – OPATIJA. U sredini pečata je znak Hrvatskog planinarskog saveza.

Za računovodstvene i administrativne poslove  upotrebljava se  pečat istog sadržaja i oblika,  promjera 20 mm.

 

Članak 7.

 

Znak Društva je okruglog oblika. Pozadina je modro plave boje. U sredini znaka nalazi se crtež planine Učke promatran iz kvarnerskog zaljeva te mora i jedrilice ispod koje je vrpca u kojoj je upisana godina osnutka 1950. Na obodu znaka je velikim štampanim slovima ispisane riječi PLANINARSKO DRUŠTVO „OPATIJA“ OPATIJA.

Crtež i ispis su bijele boje. 

 

Članak 8.

 

Zastava Društva je plave boje sa znakom Društva u sredini, s jedne i druge strane zastave. Odnos dužine prema širini je 2 : 1.

 

III. ZASTUPANJE

 

Članak 9.

 

Društvo, u okviru njegove djelatnosti , zastupa predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Društva.

 

IV. CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 10.

 

Ciljevi Društva su:

 • njegovanje i razvijanje planinarskih vještina i planinarske rekreacije,
 • promicanje planinarske djelatnosti i njegovanje planinarske etike, te tradicije,
 • razvijanje organiziranih oblika i stvaranje uvjeta za razvoj ukupne planinarske djelatnosti.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

 

Članak 11.

 

Društvo svoje ciljeve ostvaruje kroz slijedeće oblike djelovanja:

 • pokretanjem i organiziranjem djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama;
 • razvijanjem tjelesnih aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije;
 • organiziranjem izleta, pohoda, tura, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja i planinarskih takmičenja, te drugih planinarskih manifestacija za članstvo;
 • organiziranjem izgradnje, uređivanja, obilježavanja, čuvanja i održavanja planinarskih staza i veznih putova;
 • jačanjem materijalne osnove i imovine Društva, te skrb o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih objekata (domova, kuca i skloništa);
 • promicanjem planinarstva kod mladeži i građana, te organiziranjem i provođenjem odgojno-obrazovnog i kulturnog rada medu planinarima;
 • njegovanjem planinarske etike, razvijanjem čovjekoljublja, nesebičnosti, ispravnog odnosa prema prirodi i smislu za njeno očuvanje;
 • stvaranjem uvjeta za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva;
 • organiziranjem osposobljavanja svoga članstva za pojačane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja;
 • organiziranjem stručnog osposobljavanja svoga članstva kroz predavanja, planinarske škole, tečajeve, seminare i druge oblike obrazovanja;
 • suradnjom s gospodarskim subjektima u obavljanju poslova od zajedničkog interesa, sa znanstvenim institucijama, školama, športskim udrugama, savezima i zajednicama, ustanovama, državnim organima i drugim   organizacijama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju;
 • koordiniranjem i usmjeravanjem stručnih i specijaliziranih planinarskih djelatnosti u sekcijama, odsjecima i povjerenstvima (orijentacija, vodici, markacisti, športsko penjanje, alpinizam, speleologija, gorska služba spašavanja, Čuvari planinarske prirode i dr.);
 • obavljanjem i športske djelatnosti u smislu odredbi Zakona o športu, što se posebice odnosi na natjecateljske športove organizirane u Društvu (skijanje, biciklizam, orijentacijsko trčanje i športsko penjanje);
 • donošenjem smjernica, programa i planova djelovanja i razvitka Društva;
 • obavljanjem i drugih poslova potrebnih za razvitak Društva.

 

V. JAVNOST RADA

 

Članak 12.

 

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

 • pravodobnim izvješćivanjem  članstva o radu Društva i značajnijim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
 • putem oglasne ploče, elektronske pošte, izloga u prostorijama Društva ili objavom u javnim medijima.

Javnost se može isključiti na sjednica tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

Rad u Društvu je dragovoljan društveni rad, koji se obavlja u skladu s načelima javnosti, kolegijalnosti, odgovornosti, informiranosti, reizbornosti i demokratskog odlučivanja.

 

 VI. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 13.

 

Članom Društva postaje se dragovoljnim pristupom, prihvaćanjem pravila planinarske etike i Statuta Društva.

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

 

Članak 14.

 

Popis članova vodi Tajnik Društva.

Popis članova vodi se u pisanom obliku kao knjiga Registar članstva, a može se voditi  i u elektroničkom obliku.

Popis članova mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu i mjestu rođenja, datumu pristupanja Društvu, datumu prestanka članstva u Društvu, adresi stanovanja, kontakt telefonu ili email adresi.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Podaci o adresi stanovanja, kontakt telefonu i email adresi nisu javni, i dostupni su na uvid samo nadležnim tijelima državne uprave.

 

Članak 15.

 

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo:

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge, sudjelovati u donošenju odluka, birati i biti biran u tijela Društva i HPS-a ako član ima poslovnu sposobnost. Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
 • dobivanja informacija o radu Društva,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
 • korištenje povlastica člana planinarske udruge

 

Članak 16.

 

Obveze i odgovornosti Član Društva nakon plaćanja članarine jesu:

 • aktivno sudjelovati u radu Društva
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu
 • sudjelovati u donošenju odluka.
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
 • pridržavati se  Statuta i drugih akata Društva,
 • izvršavati odluke upravnih tijela Društva i preuzetih obveza,
 • čuvati i podizati ugled i interes Društva,
 • čuvati imovinu Društva.

 

Članak 17.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine do 31. ožujka, tekuće godine,
 • isključenjem po odluci Suda časti,
 • slučajem predviđenim zakonskim propisima.
 • smrću (viša sila)

 

Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Suda časti i to:

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
 • ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Društva,
 • ako član teže povrijedi interese i ugled članova Društva,
 • ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

 

Članak 18.

 

Član Društva koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Društva i time nanese štetu interesima Društva odnosno naruši njegov ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze, odlukom Suda časti može biti kažnjen:

 • pismenom opomenom,
 • zabranom sudjelovanja u planinarskim akcijama Društva u trajanju od jedne godine,
 • zabranom obavljanja dužnosti (funkcija) u planinarskom Društvu u trajanju od jedne do tri godine,
 • privremenim isključenjem iz Društva,
 • trajnim isključenjem iz Društva.

 

VII. - UNUTARNJE USTROJSTVO DRUŠTVA

 

Članak 19.

 

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a posebice radi djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe na tom području, Društvo svoje članove može organizirat kao sekcije, odsjeke i stanice.

Sekcije, odsjeci i stanice se neće posebno registrirati jer nemaju pravnu osobnost, a njihova djelatnost regulirana je Pravilnicima koje odobrava izvršni odbor Društva.

Novi unutarnji ustrojstveni oblici djelovanja mogu se osnivati na poticaj najmanje pet punoljetnih i poslovno sposobnih članova Društva, a ukoliko za istim postoji opravdanost i predviđeni su Statutom HPS, te ih odobri Izvršni odbor Društva.

Na čelu ovakve organizacijske jedinice je pročelnik. Pročelnici organizacijskih jedinica mogu biti i članovi Izvršnog odbora Društva.

 

VIII. - TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 20.

 

Tijela upravljanja i nadzora u Društvu su:

1. Skupština

2. Izvršni odbor

3. Predsjednik

4. Dopredsjednik

5. Tajnik

6. Blagajnik

7. Nadzorni odbor

8. Sud časti

 

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

Članak 21.

 

Skupština Društva je najviši oblik upravljanja, a održava se najmanje jednom godišnje (redovita), odnosno svake četvrte godine (izborna), a može biti i izvanredna. Redovitu (godišnju) Skupštinu saziva predsjednik Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva.

Saziv Skupštine s objavom dnevnog reda, prijedlogom poslovnika i potrebnim prijedlozima i dokumentima za izglasavanje i tijeka skupštine  mora biti dostavljen poštom ili e-mailom članovima Skupštine 15 dana prije održavanja Skupštine.

Predsjednik je obvezan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva devet (9) članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 22.

 

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana sukladno poslovniku Skupštine koji se izglasava nakon izbora radnog predsjedništva. Do izbora radnog predsjedništva Skupštinu otvara i njome upravlja predsjednik Društva.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočno više od polovice ukupnog broja registriranih članova Društva.

Ako u određeno vrijeme početka Skupštine Društva nije nazočno više od polovice ukupnog broja registriranih članova Društva, početak skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje.

Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O radu sjednice Skupštine zapisničar vodi zapisnik, koji ga ovjerava uz još jednog   ovjerovitelja  koje je izabrala Skupština.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 23.

 

Skupština Društva:

 • usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu, te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine, pravilnike Nadzornog odbora i Suda časti,
 • razmatra i usvaja izvješća predsjednika i drugih tijela Društva,
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika te članove Nadzornog odbora, članove Izvršnog odbora i Suda časti,
 • Na prijedlog predsjednika Društva bira ili opoziva članove Izvršnog odbora,
 • opoziva prije isteka mandata predsjednika i sve članove Izvršnog odbora udruge u slučaju ako donose odluke suprotne zakonu i Statutu i ako ne provode odluke Skupštine, te bira nove s punim mandatom,
 • opoziva prije isteka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora i člana Suda časti u slučaju ako nije aktivan, te imenuje njegovog zamjenika do isteka mandata tih tijela,
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Suda časti,
 • odlučuje o prestanku rada Društva  i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva.
 • donosi i ostale odluke važne za djelovanje Društva.
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

2. IZVRŠNI ODBOR

Članak 24.

 

Izvršni odbor Društva je operativno tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Izvršni odbor Društva sastoji se od 9 članova koje bira Skupština.

Mandat članova Izvršnog odbora traje tri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Pročelnike organizacijskih jedinica predlaže predsjednik Društva, a imenuje Izvršni odbor.

 

Članak 25.

 

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.

U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik, odnosno član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik Društva.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kad je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova nazočnih članova.

O radu Izvršnog odbora  tajnik Društva Društva vodi zapisnik.

Pročelnici organizacijskih jedinica (sekcija, odsjeka i stanica) sudjeluju u radu Izvršnog odbora ali bez prava odlučivanja (osim ako nisu članovi istog). Obavezni su nazočiti sjednicama samo po pozivu u svojstvu stručnog predlagatelja ili savjetnika.

 

Članak 26.

 

Izvršni odbor Društva:

 • ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Društva između dviju sjednica Skupštine,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi o izvršenju istog,
 • provodi odluke Skupštine,
 • upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i odobrava Pravilnike o radu sekcija i odsjeka,
 • priprema materijale i podnosi izvješća o radu Skupštini,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • na prvoj sjednici nakon izborne skupštine, a na prijedlog predsjednika Društva izabire Dopredsjednika, tajnika i blagajnika
 • imenuje povjerenstva kao svoja stručna radna tijela za obavljanje povremenih ili trajnih zadaća iz svog djelokruga rada (za gospodarenje, za dodjelu priznanja, za školovanje kadrova, za planinarske putove i označavanje, za zaštitu prirode, za propagandnu i izdavačku djelatnost, za marketing, i sl.),
 • utvrđuje prijedloge za priznanja,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, poduzećima i državnim institucijama,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim djelatnostima,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članstva,
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

 

3. PREDSJEDNIK

 

Članak 27.

 

Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo,
 • skrbi o radu Društva i njegovih tijela i odgovoran je da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i propisima,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine
 • Na skupštini Društva predlaže sastav članova Izvršnog odbora te zamjene članova Izvršnog odbora ukoliko isti ne dolaze na sastanke ili nisu aktivni u radu.
 • Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Izvršnog odbora,
 • usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata,
 • potpisuje akte Društva,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine
 • saziva sjednice Izvršnog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi radom,
 • zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume, te poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge, a  na temelju odluka Izvršnog odbora,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri  (3) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

 

4. DOPREDSJEDNIK

 

Članak 28.

 

Dopredsjednik:

 • je član izvršnog odbora koji je na prijedlog predsjednika Društva izabran na prvoj sjednici Izvršnog odbora za dopredsjednika,
 • zastupa Društvo u odsutnosti predsjednika,
 • u slučaju odsutnosti predsjednika, saziva i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora,
 • u odsutnosti predsjednika zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume na temelju odluka izvršnog odbora,
 • pravovremeno izvješćuje predsjednika Društva o aktivnostima koje je provodio kao njegov zamjenik,
 • skrbi o radu Društva i njegovih tijela i odgovoran je da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i propisima,
 • usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Izvršnog odbora,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.
 • mandat dopredsjednika traje tri (3) godine

 

5. TAJNIK

 

Članak 29.

 

Tajnik Društva:

 • je član izvršnog odbora koji je na prijedlog predsjednika Društva izabran na prvoj sjednici izvršnog odbora za tajnika,
 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja,
 • vodi Registar članova (Matičnu knjigu) i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administracijske poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Društva,
 • brine o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
 • vodi zapisnike i pismohranu Društva,
 • brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Društva,
 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju Društva i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
 • pojedine teže stručno administracijske poslove po odobrenju Izvršnog odbora može dati na obavljanje specijaliziranim ustanovama ili poduzećima na račun Društva,
 • brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.
 • Tajnik Društva je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru.
 • mandat tajnika traje tri (3) godine

 

6. BLAGAJNIK

 

Članak 30.

 

Blagajnik:

 • član je Društva koji je na prijedlog predsjednika Društva izabran na prvoj sjednici Izvršnog odbora za blagajnika,
 • može a i ne mora biti član Izvršnog odbora, a u svom radu odgovoran je Izvršnom odboru,
 • svoju funkciju obavlja stručno i samostalan he u vođenja financijskog i materijalnog poslovanja u skladu  sa zakonskim propisima,
 • na zahtjev IO Društva izrađuje i prezentira izvješća o financijskom i materijalnom poslovanju Društva,
 • uz odobrenje Izvršnog odbora Društva osigurava mogućnost uvida u financijsko i materijalno poslovanje ostalim tijelima i članovima Društva,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.
 • mandat blagajnika traje tri (3) godine

Poslove i obveze blagajnika može obavljati i preuzeti tajnik Društva ako tako odluči Izvršni odbor Društva.

 

7. NADZORNI ODBOR

 

Članak 31.

 

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana s mandatom od tri (3) godine i mogućnošću ponovnog izbora.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom Društva i utvrđuje jesu li u skladu s zakonom, Statutom i aktima Društva.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

 

Članak 32.

 

Sva tijela i članovi Društva dužni su omogućiti uvid članovima Nadzornog odbora u

svu dokumentaciju o aktivnosti Društva.

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor, Skupštinu, Sud časti i tijela čiji je rad nadziran.

 

8. UNUTARNJI NADZOR

 

Članak 33.

 

Članovi udruge mogu i sami nadzirati rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti Izvršni odbor i/ili Skupštinu te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Izvršni odbor i/ili Skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.

 

9. SUD ČASTI

 

Članak 34.

 

Sud časti sastoji se od tri člana s mandatom od tri (3) godine i mogućnošću ponovnog Izbora.

Sud časti rješava sporove medu članovima, te provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike članova Društva, a po Pravilniku o radu Suda časti HPS.

Po provedenom postupku i utvrđenim činjenicama Sud časti izriče stegovne mjere propisane u članku 15. ovog Statuta. Sud časti svoje odluke donosi u pismenom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje Skupštinu i Nadzorni i Izvršni odbor.

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

 

Članak 35.

 

Protiv odluke Suda časti članovi imaju pravo žalbe. Žalba se može podnijeti Skupštini Društva i to najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Suda časti, a Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

Žalba ne odgađa izvršenje odluke.

 

IX. – ODREDBE O IZBORU I OPOZIVU

 

Članak 36.

 

Izbori se obavljaju javnim glasovanjem u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.

Za predsjednika Društva izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je ujedno i natpolovična većina nazočnih članova.

Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.

Za članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

Dopredsjednik, tajnik i blagajnik izabrani su na prvom sastanku Izvršnog odbora Društva natpolovičnom većinom prisutnih članova IO.

 

Članak 37.

 

Mandat u svim tijelima Društva traje tri (3) godine.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Društva ili zakonom.

Opoziv se vrši po istim postupku kao i izbor.

 

Članak 38.

 

Prijedlog za opoziv predsjednika Društva mogu podnijeti Izvršni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine Društva.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika, tajnika ili pojedinog člana Izvršnog odbora,  Nadzornog odbora ili člana Suda časti može podnijeti predsjednik ili najmanje 1/3 članova Skupštine Društva.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Društva odnosno član tijela Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broj članova Skupštine.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Društva mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Društva.

Ako skupština razriješi sva tijela Društva tada bira nova tijela Društva na puni mandat.

Svaki član tijela Društva može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

X.- STRUČNE DJELATNOSTI I ŠKOLOVANJE KADROVA

 

Članak 39.

 

Društvo radi na organiziranju i provođenju stručnog usavršavanja i školovanja planinarskih kadrova svih kategorija.

Izobrazba i školovanje planinarskih kadrova i specijaliziranih stručnih djelatnosti obavlja se prema programu školovanja i stručnog usavršavanja, te razvitka specijalističkih djelatnosti koje utvrđuje i donosi HPS, kao i odgovarajućim programima Društva, sekcija, odsjeka i stanica.

Sve oblike školovanja i usavršavanja koja se sufinanciraju novčanim sredstvima Društva odobrava Izvršni odbor Društva.

 

XI. - IMOVINA I MATERIJALNA SREDSTVA

 

Članak 40.

 

Imovinom Društva upravljaju i raspolažu tijela Društva sukladno propisima o materijalno financijskom poslovanju neprofitnih udruga. Ako u svom djelovanju Društvo ostvari eventualnu dobit, ista se isključivo mora koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Društva, odnosno za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

Odluku o prodaji, najmu ili prijenosu na drugu osobu nepokretne imovine donosi Skupština Društva.

 

Članak 41.

 

Imovinu Društva čine  novčana i materijalna sredstva koje je Društvo steklo uplatom:

 • članarine,
 • dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,
 • sponzorstvima,
 • financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • prihodima od povremenog obavljanja gospodarske djelatnosti.
 • novčana sredstva stečena od imovinskih prava  i pokretnih stvari Društva
 • dotacije iz proračuna grada ili županije za program javnih potreba u fizičkoj i tehničkoj kulturi,
 • druge izvore u skladu sa zakonom.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 42.

 

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi Izvršni odbor.

 

XII. - NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 43.

 

Društvo dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, te doprinos u razvoju Društva dodjeljuje se Društveno priznanje.

 

Članak 44.

 

Za zasluge i doprinos u razvoju planinarstva svojih članova, udruga, poduzeća i pojedinaca Društvo dostavlja povjerenstvu Izvršnog odbora HPS prijedlog za dodjelu priznanja HPS.

Moguća su slijedeća priznanja:

 • Brončani znak HPS,
 • Srebrni znak HPS,
 • Zlatni znak HPS,
 • Plaketa HPS,
 • Povelja počasnog člana HPS.

Predlagač za dodjelu priznanja HPS je Izvršni odbor Društva, a prilikom predlaganja poštuju se kriteriji Pravilnika o dodjeli priznanja HPS.

Izvršni odbor putem svog stalnog povjerenstva vodi evidenciju svih dodijeljenih priznanja.

 

XIII. LIKVIDATOR

 

Članak 45.

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

XIV. – PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Članak 46.

 

Društvo prestaje djelovati:

 • Odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kada Skupština Društva donese odluku da isto prestaje s radom, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje planinarskoj udruzi s područja Primorsko-goranske županije.

 

XV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

 

Članak 47.

 

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odluučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa.

Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

 

XVI. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

 

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Društva daje Izvršni odbor ili Predsjednik Društva.

 

Članak 49.

 

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu utvrđena Statutom, a zahtijevaju podobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donose Skupština i Izvršni odbor.

 

Članak 50.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važnost Statuta Društva, koji je donijela Skupština 24. listopada 2009. godine i sve njegove izmjene i dopune.

 

 

Predsjednik PD "Opatija" Opatija

Mirjana Brumnjak


Vremenska prognoza

Više » Kontakt

Planinarsko društvo „Opatija“
Maršala Tita 42, p.p. 31
51410 Opatija

Uredovno vrijeme Društva:
srijedom 19:00–20:00,

E-mail: pdopatija1950@gmail.com

pd.opatija@hps.hr