Statut Društva

Statut Društva

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 23. Statuta Planinarskog društva „Opatija“ Opatija (27. svibnja 2015.), članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19) i članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) Skupština Planinarskog društva „Opatija“ Opatija, dana 15. lipnja 2021., donosi

 

 

STATUT

PLANINARSKOG DRUŠTVA „OPATIJA“ OPATIJA

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Sadržaj Statuta

Članak 1.

 

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područja djelovanja Planinarskog društva „Opatija“ Opatija (u daljnjem tekstu: Društvo), ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i organizacijskih jedinica, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

 

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu u muškom rodu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Temeljna obilježja

Članak 3.

 

Društvo je samostalna, interesna, izvanstranačka, sportska, neprofitna udruga građana – planinara, ljubitelja planina, planinske prirode te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama, koji se udružuju radi unaprjeđenja i razvoja planinarstva, tjelesne kulture, rekreacije, zdravlja i zaštite planinske prirode.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Društvu je dobrovoljan.

 

 

Naziv i sjedište

Članak 4.

 

Naziv Društva je Planinarsko društvo „Opatija“ Opatija.

Skraćeni naziv Društva je PD „Opatija“.

Sjedište Društva je u Opatiji.

Odluku o adresi Društva donosi Izvršni odbor.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Pravna osobnost

Članak 5.

 

Društvo ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija i Registar sportskih djelatnosti Republike Hrvatske.

Društvo je neprofitna pravna osoba.

 

Predstavljanje i zastupanje

Članak 6.

 

Društvo predstavljaju i zastupaju predsjednik i dopredsjednik Društva.

Određene poslove zastupanja predsjednik, odnosno dopredsjednik mogu prenijeti na druge osobe na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

Ovlasti u zastupanju Društva mogu imati samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu.

 

Udruživanje

Članak 7.

 

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može udruživati u saveze, zajednice, mreže, koordinacije ili druge oblike udruživanja. O udruživanju odlučuje Skupština Društva.

Društvo je udruženo u Hrvatski planinarski savez, Istarski planinarski savez i Sportski savez Grada Opatije.

 

Znak i zastava

Članak 8.

 

Društvo ima znak i zastavu.

Znak Društva je okrugla oblika. Pozadina je modroplave boje. U sredini znaka nalazi se crtež planine Učke (Sisola) promatran iz kvarnerskog zaljeva te mora i jedrilice ispod koje je vrpca u kojoj je upisana godina osnutka 1950. Na obodu znaka velikim tiskanim slovima upisane su riječi PLANINARSKO DRUŠTVO „OPATIJA“ OPATIJA.

Zastava Društva je svijetloplave boje, sa znakom Društva u sredini. Odnos dužine prema širini je 2 : 1.

 

Pečat

Članak 9.

 

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu je pečata znak Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi PLANINARSKO DRUŠTVO „OPATIJA“ OPATIJA.

Za računovodstvene i administrativne poslove rabi se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

 

Ciljevi

Članak 10.

 

Ciljevi Društva jesu sljedeći:

razvitak organiziranog oblika planinarstva i stvaranje uvjeta za razvitak ukupne planinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj;
razvijanje tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije;
razvijanje zdrava odnosa prema prirodnim vrijednostima i zaštiti prirode;
razvijanje, provođenje i unapređenje programa zaštite okoliša;
njegovanje planinarske etike.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta „planinarstvo“.

 

Djelatnosti

Članak 11.

 

Djelatnosti Društva jesu sljedeće:

organiziranje izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih akcija;
izgradnja, uređenje, čuvanje, održavanje i označavanje planinarskih putova;
izgradnja, uređenje, čuvanje, održavanje i upravljanje planinarskim objektima (domovima, kućama i skloništima);
organizacija stručnog osposobljavanja i usavršavanja svoga članstva kroz predavanja, škole, tečajeve, vježbe, radionice, seminare i druge oblike obrazovanja u planinarstvu;
pokretanje i organiziranje zaštite prirode te očuvanje prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih spomenika u planinama;
promicanje planinarstva putem predavanja, prezentacija, fotografija, video- i audiosnimaka, izložbi, mrežnih stranica, objava u medijima i na druge načine;
izdavanje planinarskih izdanja kao što su knjige, časopisi, dnevnici, zemljovidi i druga izdanja planinarske tematike;
koordiniranje i usmjeravanje razvitka stručnih (specijalističkih) planinarskih djelatnosti u sekcijama, odsjecima, povjerenstvima i službama (alpinizam, planinarsko skijanje, markacisti, speleologija, vodiči i zaštita planinske prirode; knjižnica, oružarnica i druge službe);
suradnja s tijelima državne uprave, odgojno-obrazovnim i znanstvenim ustanovama, planinarskim, sportskim i srodnim udrugama te drugim ustanovama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu na razvitku planinarstva i njegovu društvenom vrednovanju;
izrada planinarskih suvenira kao što su majice, kape, marame, razglednice, značke i drugi suveniri.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo obavlja gospodarske djelatnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:

troškovi pića, napitaka, prehrane i smještaja u planinarskim objektima;
prodaja planinarskih izdanja;
prodaja planinarskih suvenira kao što su majice, kape, marame, razglednice, značke i drugi suveniri;
uređivanje planinarskih putova.

Prihod ostvaren od obavljanja gospodarskih djelatnosti koristi se isključivo za unapređenje rada Društva.

 

 

III. JAVNOST RADA

 

Javnost rada

Članak 12.

 

Rad Društva je javan.

Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem članstva i drugih zainteresiranih tijela i građana odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Društva te drugim informacijama iz rada Društva posredstvom usmenih obavijesti na članskim sastancima, pisanih obavijesti na mrežnoj stranici, oglasnoj ploči, objava u tiskanim i elektroničkim medijima i drugim sredstvima informiranja.

Član koji to zatraži može dobiti uvid u odluke i zaključke tijela Društva te službene akte Društva.

Javnost se samo iznimno može isključiti, odnosno informacija uskratiti, kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu, kada se zbog osobito važnih razloga to odluči na sjednici tijela Društva te u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka i propisima kojima se mogu ograničiti prava na pristup informacijama.

 

 

IV. ČLANSTVO

 

Opće odredbe o članstvu

Članak 13.

 

Članom Društva može postati fizička osoba koja prihvaća Statut Društva i kodeks planinarske etike Hrvatskog planinarskog saveza.

Članom Društva postaje se uplatom članarine za tekuću godinu. Osobu mlađu od 14 godina može u Društvo učlaniti njezin roditelj ili skrbnik, a maloljetna osoba s navršenih 14 godina može se učlaniti i sama uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

U Društvu nije dozvoljen nijedan vid diskriminacije (društveni, klupski, rasni, nacionalni, etnički, spolni, vjerski, politički i drugi) te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Popis članova i dokazivanje članstva

Članak 14.

 

Popis članova vodi se i u elektroničkom i u pisanom obliku kao knjiga Registar članova.

Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova vodi tajnik Društva.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članstvo u Društvu dokazuje se članskom iskaznicom sa zalijepljenom odgovarajućom članskom markicom Hrvatskog planinarskog saveza za tekuću godinu, sukladno Pravilniku o članskoj iskaznici i članskim markicama Hrvatskog planinarskog saveza.

Iznos članarine za sve kategorije članstva određuje Izvršni odbor.

 

Članska prava

Članak 15.

 

Član Društva ima sljedeća prava:

sudjelovati u aktivnostima Društva, davati prijedloge o njegovu radu i sudjelovati u donošenju odluka;
birati i biti biran u tijela Društva i Hrvatskog planinarskog saveza, ako je punoljetan i poslovno sposoban;
koristiti se opremom i drugim sredstvima kojima Društvo raspolaže;
koristiti povlastice koje proizlaze iz udruživanja Društva u Hrvatskom planinarskom savezu;
školovati se, osposobljavati i usavršavati putem škola i tečaja po programima Hrvatskog planinarskog saveza i srodnim programima;
biti pravovremeno i objektivno informiran o radu Društva i njegovih tijela.

 

Članske obveze i odgovornosti

Članak 16.

 

Član Društva ima sljedeće obveze i odgovornosti:

sudjelovati u aktivnostima Društva, davati prijedloge o njegovu radu i sudjelovati u donošenju odluka;
redovito plaćati članarinu za tekuću godinu;
pridržavati se Statuta i drugih akata Društva i Hrvatskog planinarskog saveza;
čuvati i podizati ugled Društva i planinarske udruge u cjelini;
čuvati imovinu Društva i izvršavati obveze koje su mu povjerene;
ponašati se u skladu s načelima planinarske etike;
pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.

 

Prestanak članstva

Članak 17.

Članstvo u Društvu prestaje:

dobrovoljnim istupom;
neplaćanjem članarine;
isključenjem po odluci Suda časti ili Skupštine;
smrću.

Odluku Suda časti o isključenju člana mora potvrditi Skupština.

Protiv odluke Suda časti o isključenju člana može se u roku petnaest (15) dana od dana dostave odluke uložiti prigovor/žalbu Skupštini Društva. Skupština donosi odluku u roku trideset (30) dana.

Odluka Skupštine je konačna.

 

 

V. TIJELA DRUŠTVA

 

Tijela Društva

Članak 18.

 

Tijela Društva su Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti, predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik.

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Dopredsjednik Društva ujedno je i dopredsjednik Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora ne mogu biti istodobno i članovi Nadzornog odbora ili Suda časti.

Članovi tijela Društva mogu biti samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu.

           

1. SKUPŠTINA

 

Skupština

Članak 19.

 

Skupština je najviše tijelo Društva.

Skupštinu čine svi punoljetni i poslovno sposobni članovi Društva te maloljetnici s navršenih 14 godina života, koji odlučuju uz pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Skupština odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama. Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne, svečane i izborne.

Redovna sjednica Skupštine održava se jedanput godišnje.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se uslijed izvanrednih okolnosti u radu Društva.

Svečana sjednica Skupštine može se sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog događaja važnog za Društvo, odnosno iz druge potrebe iste prirode.

Izborna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom u tri (3) godine, u vrijeme isteka mandata tijelima Društva. Na njoj Skupština obavlja izbor tijela Društva.

 

Sazivanje Skupštine

Članak 20.

 

Redovnu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje četvrtine (1/4) članova Društva.

Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda i pisano obrazloženje za održavanje sjednice Skupštine.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u vrijeme isteka mandata ili u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje četvrtine (1/4) članova Društva, predlagatelj može sam sazvati traženu sjednicu Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva zadnja osoba koja je bila ovlaštena za zastupanje i kao takva upisana u Registar udruga ili najmanje četvrtina (1/4) članova Društva koji su upisani u Registar članova Društva prije isteka mandata tijelima Društva.

Skupština se saziva objavom na mrežnoj stranici Društva ili oglasnoj ploči, a prema potrebi i na druge načine (usmenim ili pisanim pozivom, objavom putem medija, putem interneta i dr.). Redovna i izvanredna skupština sazivaju se najmanje petnaest (15) dana prije održavanja sjednice, a izborna skupština najmanje trideset (30) dana prije održavanja sjednice.

Odluka o sazivanju sjednice Skupštine mora sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda i pisane materijale.

 

Nadležnosti Skupštine

Članak 21.

 

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

usvaja Statut Društva te njegove izmjene i dopune;
bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Društva;
bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
bira predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika Suda časti;
odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže, koordinacije ili druge oblike udruživanja te o razdruživanju iz njih;
razmatra i usvaja programsko i financijsko izvješće o radu Društva za prethodnu kalendarsku godinu;
razmatra i usvaja plan rada i financijski plan Društva za sljedeću kalendarsku godinu;
razmatra aktualna pitanja iz rada Društva, određuje stavove i donosi zaključke, smjernice i preporuke za njegov rad;
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva u slučaju prestanka rada Društva;
donosi poslovnik o radu Skupštine te druge opće akte za koje je ovim Statutom ili odlukom Skupštine utvrđena nadležnost Skupštine;
donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje i podjela Društva) ili prestanku rada Društva;
odlučuje o žalbama članova protiv odluka Suda časti;
odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

Odlučivanje na sjednici Skupštine

Članak 22.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Skupštine.

Ako u zakazano vrijeme početka rada Skupštine nije prisutna natpolovična većina članova, pričekat će se petnaest (15) minuta i nakon toga sjednica Skupštine se održava uz nazočnost najmanje 10% članova Skupštine.

Ako zbog posebnih okolnosti nije moguće fizičko okupljanje predstavnika koji sačinjavaju Skupštinu, sjednica Skupštine može se održati u obliku elektroničke sjednice, uz primjenu postupka koji omogućava jedinstvenu autentifikaciju i glasovanje predstavnika u Skupštini. Na elektroničkoj sjednici glasuje se o prijedlozima odluka koje predlaže predsjednik Društva, a rok za glasovanje ne može biti kraći od sedam (7) dana. Odluke elektroničke sjednice Skupštine valjane su ako o prijedlozima odluka glasuje najmanje 10% članova Skupštine.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem sukladno poslovniku o radu Skupštine. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno, putem glasačkih listića. U tom je slučaju obvezna imenovati povjerenstvo za provođenje glasovanja. Odluka se smatra usvojenom ako za nju glasuje više od polovice nazočnih članova Skupštine.

 

 

 

Odredbe o radu Skupštine i zapisniku

Članak 23.

 

Sjednicu Skupštine otvara predsjednik Društva, a vodi ju radno predsjedništvo od tri člana, koje na početku sjednice bira Skupština iz redova nazočnih članova, sukladno poslovniku o radu Skupštine koji se izglasava nakon izbora radnog predsjedništva.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unosi datum i mjesto održavanja sjednice, vrijeme početka sjednice, podatak o broju članova Skupštine, broj nazočnih članova Skupštine, utvrđeni dnevni red, rasprava po pojedinim točkama dnevnog reda, donesene odluke i zaključci, možebitni izvanredni događaji za vrijeme sjednice i vrijeme završetka sjednice. Zapisnik sjednice Skupštine vodi zapisničar, a potpisuju ga on i dva ovjerovitelja koje među nazočnim članovima bira Skupština.

Zapisnik sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

2. IZVRŠNI ODBOR

 

Rad Izvršnog odbora

Članak 24.

 

Izvršni odbor je upravno i izvršno tijelo Društva. Čine ga predsjednik, dopredsjednik i tajnik te još šest (6) članova Društva.

Izvršni odbor sastaje se prema potrebi, ali najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva i vodi predsjednik Društva, a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Ako zbog posebnih okolnosti nije moguće fizičko okupljanje članova Izvršnog odbora, o pojedinim pitanjima može se odlučivati na elektroničkim sjednicama ili izjašnjavanjem putem elektroničke pošte.

Na sjednici Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik ili član Izvršnog odbora kojeg odredi Izvršni odbor. Odluke donesene izjašnjavanjem putem elektroničke pošte upisuju se u zapisnik prve iduće sjednice Izvršnog odbora.

Izvršni odbor obvezan je razmotriti svaki prijedlog ili mišljenje Nadzornog odbora i Suda časti, otkloniti uočene nepravilnosti i izvijestiti Nadzorni odbor i Sud časti o utvrđenom stanju, poduzetim mjerama ili stajalištu o određenom pitanju.

Izvršni odbor odgovoran je Skupštini.

Na sjednici Izvršnog odbora mogu sudjelovati predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik Suda časti i pročelnici organizacijskih jedinica, odnosno članovi komisija i radnih tijela, povjerenici i članovi kada je na dnevnom redu točka od njihova interesa, ali bez prava odlučivanja.

 

Nadležnosti Izvršnog odbora

Članak 25.

 

Izvršni odbor ima sljedeće nadležnosti:

upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine;
priprema i predlaže Skupštini programsko i financijsko izvješće o radu Društva za prethodnu kalendarsku godinu;
priprema i predlaže Skupštini plan rada i financijski plan Društva za sljedeću kalendarsku godinu
bira tajnika i blagajnika na prvoj sjednici nakon izborne skupštine, a na prijedlog predsjednika Društva;
priprema i utvrđuje prijedlog Statuta i odluka koje donosi Skupština;
imenuje i razrješuje članove sekcija, komisija, radnih skupina ili povjerenike kojima povjerava obavljanje pojedinih poslova iz svojeg djelokruga rada;
donosi pravilnike o radu sekcija i službi Društva;
priprema i predlaže Skupštini dugoročne planove, strategije i akte važne za razvoj Društva;
skrbi se o primjeni Statuta i drugih općih akata te daje njihovo tumačenje;
odlučuje o raspolaganju materijalnim i financijskim sredstvima te pokretnom i nepokretnom imovinom;
imenuje i razrješuje predstavnike Društva u savezima i drugim oblicima udruživanja;
odlučuje o visini članarine;
odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja Društva te o predlaganju članova Društva za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza i drugih priznanja;
rješava molbe i žalbe u prvom stupnju;
odlučuje o osnivanju namjenskih fondova i slično;
odlučuje o izdavačkim, informacijskim, promotivnim i drugim djelatnostima;
obavlja i druge poslove od interesa za Društvo.

 

3. NADZORNI ODBOR

 

Rad Nadzornog odbora

Članak 26.

 

Nadzorni odbor ima tri (3) člana, koje bira Skupština Društva na mandat od tri (3) godine, a na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva, provođenje plana rada Društva, rad tijela Društva, zakonitost i primjenu općih i ustrojstvenih akata i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora, te zakonitost rada tijela Društva.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, kojega bira Skupština.

Nadzorni odbor može raditi i donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.

Tijela Društva dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u svoj cjelokupni rad i poslovanje.

Utvrdi li nepravilnosti u radu ili raspolaganju materijalnim i financijskim sredstvima, Nadzorni odbor obavješćuje Izvršni odbor, odnosno Skupštinu Društva, kao i tijelo u čijem je radu nastala nepravilnost.

 

Unutarnji nadzor

Članak 27.

 

Članovi udruge mogu i sami nadzirati rad Društva.

Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedilo Statut ili drugi opći akt Društva, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor Društva te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Nadzorni odbor ili Skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Društva.

 

4. SUD ČASTI

 

Rad Suda časti

Članak 28.

 

Sud časti ima tri (3) člana, koje bira Skupština Društva na mandat od tri (3) godine, a na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

Sud časti pokreće i provodi postupke te odlučuje o nestatutarnom ponašanju i narušavanju pravila planinarske etike članova Društva, a po Pravilniku Suda časti Društva.

Sud časti radi na sjednicama koje saziva predsjednik Suda časti, kojega bira Skupština.

Sud časti može raditi i donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.

Sukladno Statutu Hrvatskog planinarskog saveza i Pravilniku suda časti Hrvatskog planinarskog saveza, Sud časti Društva nakon provedbe postupka iz stavka 2. ovoga članka izriče:

za lake prekršaje, kazne opomene ili ukora,
za teže prekršaje, kazne zabrane djelovanja u programima i akcijama Društva u trajanju od jedne godine ili zabranu obavljanja funkcija u tijelima Društva u vremenu od jedne do tri godine,
za najteža djela, kazne privremenog isključenja ili trajnog isključenja iz Društva.

 

5. PREDSJEDNIK

 

Predsjednik

Članak 29.

 

Društvo ima predsjednika. Predsjednika bira Skupština Društva na mandat od tri (3) godine, a na tu dužnost može biti ponovno biran.

Predsjednik Društva obavlja sljedeće zadaće i poslove:

predstavlja i zastupa Društvo;
organizira rad Društva i neposredno rukovodi njegovim radom;
skrbi se o radu Društva i njegovih tijela, vodeći računa da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima;
saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red sjednice i vodi sjednicu Skupštine do izbora radnog predsjedništva;
podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvješća;
saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora, te predlaže njihov dnevni red;
sukladno odlukama tijela Društva potpisuje akte, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva;
daje naloge za korištenje financijskih sredstava Društva sukladno financijskom planu i odlukama tijela Društva;
izvješćuje Skupštinu o radu Društva i Izvršnog odbora;
predlaže Skupštini za imenovanje kandidate za dopredsjednika i tajnika Društva te druge članove Izvršnog odbora;
odgovoran je za pravovremeno podnošenje zahtjeva za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nakon održane izborne sjednice Skupštine ili donošenja izmjena i dopuna Statuta Društva, odnosno dostavljanje zapisnika Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, općim aktima Društva te odlukama Skupštine.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

 

6. DOPREDSJEDNIK

 

Dopredsjednik

Članak 30.

 

Društvo ima dopredsjednika. Dopredsjednika bira Skupština Društva na mandat od tri (3) godine, a na tu dužnost može biti ponovno biran. Dopredsjednik Društva pomaže predsjedniku Društva u obavljanju njegovih zadaća.

Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika Društva u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti obavljanja poslova i zadaća te u tom slučaju ima sva njegova prava i obveze.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

 

7. TAJNIK

 

Tajnik

Članak 31.

 

Društvo ima tajnika. Tajnika bira Izvršni odbor Društva na mandat od tri (3) godine, a na tu dužnost može biti ponovno biran.

Tajnik Društva obavlja sljedeće zadaće i poslove:

operativno organizira rad i poslovanje Društva;
obavlja stručno-administrativne poslove za Društvo;
priprema materijale za sjednice Izvršnog odbora i Skupštine;
pomaže predsjedniku u izvršavanju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva;
vodi zapisnike Izvršnog odbora i arhivu Društva, osim ako Izvršni odbor za te poslove ne zaduži drugoga člana Društva;
vodi Registar članova Društva;
obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Tajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.

 

8. BLAGAJNIK

 

Blagajnik

Članak 32.

 

Društvo ima blagajnika. Blagajnika bira Izvršni odbor Društva na mandat od tri (3) godine, a na tu dužnost može biti ponovno biran. Blagajnik može, ali i ne mora biti član Izvršnog odbora.

Blagajnik Društva obavlja sljedeće zadaće i poslove:

vodi knjigu blagajne, knjigu ulaznih računa, evidenciju bankovnih izvoda i drugu financijsku dokumentaciju u skladu s odlukama Izvršnog odbora i računovodstvenim propisima;
na zahtjev Izvršnog odbora Društva izrađuje i prezentira izvješća o financijskom i materijalnom poslovanju Društva;
uz odobrenje Izvršnog odbora Društva osigurava mogućnost uvida u financijsko i materijalno poslovanje ostalim tijelima i članovima Društva;
obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.

Za pomoć blagajniku u obavljanju složenijih stručnih, računovodstvenih i/ili administrativnih poslova Društvo odlukom Izvršnog odbora može angažirati pojedinca ili radnu skupinu unutar Društva, vanjske suradnike ili pružatelje usluga.

Zadaće i poslove blagajnika može obavljati i preuzeti tajnik Društva ako tako odluči Izvršni odbor Društva.

Blagajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.

 

 

VI. ODREDBE O IZBORU I OPOZIVU

 

Izbor tijela Društva

Članak 33.

 

Tijela Društva bira i opoziva Skupština.

Izbori se obavljaju javnim glasovanjem u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.

Kandidata za predsjednika Društva, članove Nadzornog odbora i Suda časti natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštini mogu predložiti Izvršni odbor, organizacijska jedinica ili članovi Društva.

Predsjednika bira Skupština sukladno poslovniku Skupštine, a na temelju pisane kandidature i programa. Za predsjednika Društva izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova. Ako nijedan kandidat za predsjednika ne dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Skupštine, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova. U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat s najvećim brojem glasova.

Dopredsjednika i članove Izvršnog odbora bira Skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, a na temelju prijedloga predsjednika Društva.

Članove Nadzornog odbora i članove Suda časti bira Skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Tajnika i blagajnika bira Izvršni odbor natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova na prvoj sjednici nakon izborne skupštine, a na temelju prijedloga predsjednika Društva.

 

Mandat u tijelima Društva

Članak 34.

 

Mandat u svim tijelima Društva traje tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ako član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Društva ili zakonom.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

 

 

Opoziv tijela Društva

Članak 35.

 

Prijedlog za opoziv predsjednika Društva mogu podnijeti Izvršni odbor ili najmanje trećina članova Skupštine Društva.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika, tajnika ili pojedinog člana Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti može podnijeti predsjednik ili najmanje trećina članova Skupštine Društva.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Društva, odnosno član tijela Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Mandat naknadno izabranog člana traje do isteka mandata tijela u koje je biran.

Tijekom mandata može biti opozvana najviše trećina članova Izvršnog odbora.

Ako Skupština razriješi sva tijela Društva, tada bira nova tijela Društva na puni mandat.

Svaki član tijela Društva može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

 

VII. UNUTARNJI USTROJ DRUŠTVA

 

Organizacijske jedinice

Članak 36.

 

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a posebice radi djelatnosti kojima se ti ciljevi ostvaruju, Društvo može osnovati organizacijske jedinice. Organizacijske jedinice mogu biti sekcija i služba.

Prijedlog za osnivanje nove organizacijske jedinice podnosi inicijativni odbor koji sačinjavaju predlagatelji – članovi Društva, a odobrava Izvršni odbor Društva.

Organizacijska jedinica nema svojstvo pravne osobe.

Ciljevi i način rada organizacijske jedinice te njezin unutarnji ustroj uređuju se pravilnikom koji donosi Izvršni odbor Društva.

Na čelu sekcije je pročelnik, kojega među sobom biraju njegovi članovi, a potvrđuje Izvršni odbor.

Na čelu službe je voditelj, kojega bira i potvrđuje Izvršni odbor.

Članovi Društva mogu ravnopravno sudjelovati u aktivnostima svih organizacijskih jedinica, u skladu sa svojim mogućnostima te planinarskim znanjem i vještinama.

Organizacijske jedinice za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru Društva.

 

Komisije, radna tijela i povjerenici

Članak 37.

 

Radi obavljanja pojedinih stručnih i organizacijskih poslova iz djelokruga rada Društva Izvršni odbor može imenovati komisije, radna tijela i povjerenike.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnog tijela, odnosno o imenovanju povjerenika utvrđuju se radne zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Komisije mogu biti stalne i povremene.

Komisije, radna tijela i povjerenici za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru.

 

 

VIII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA IMOVINE I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Imovina

Članak 38.

 

Imovinu Društva čine sljedeća novčana i materijalna sredstva:

sredstva koja Društvo stječe uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
sredstva ostvarena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva;
financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;
sredstva ostvarena od gospodarskih djelatnosti sukladno Članku 12. ovog Statuta;
nekretnine i pokretne stvari u vlasništvu Društva;
imovinska prava;
druga imovina.

Društvo raspolaže svojom imovinom isključivo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Društva, u skladu sa zakonskim propisima i načelom neprofitnosti udruge.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Za raspolaganje i upravljanje imovinom Društva odgovoran je Izvršni odbor.

Članovi Društva i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj sukladno zakonu.

 

Financijsko poslovanje

Članak 39.

 

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

 

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Nagrade i priznanja

Članak 40.

 

Društvo članovima i organizacijskim jedinicama u Društvu te pojedincima i organizacijama izvan Društva dodjeluje nagrade, priznanja i pohvale.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu te doprinos u razvoju Društva dodjeljuje se Društveno priznanje.

Za zasluge i doprinos svojih članova u razvoju planinarstva Društvo može Hrvatskom planinarskom savezu podnijeti prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza. Predlagatelj za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza je Izvršni odbor Društva, a prilikom predlaganja poštuju se kriteriji Pravilnika o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

Društvo vodi evidenciju o dodijeljenim nagradama i priznanjima.

 

           

 

 

X. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA ILI SUKOBA INTERESA

 

Način rješavanja sporova ili sukoba interesa

Članak 41.

 

Spor ili sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva nadležan je Izvršni odbor.

Izvršni odbor imenuje za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa arbitražno povjerenstvo od tri člana. Arbitražno povjerenstvo provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja predlaže Izvršnom odboru donošenje odgovarajuće odluke.

Protiv odluke Izvršnog odbora može se u roku petnaest (15) dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Društva.

Odluka Skupštine je konačna.

Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s prijedlogom odluke arbitražnog povjerenstva i odlukom Izvršnog odbora.

 

 

XI. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Likvidacija Društva

Članak 42.

 

Društvo prestaje postojati kada tako odluči Skupština ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama. U slučaju kad o prestanku postojanja odlučuje Skupština, odluka je pravovaljana ako je na sjednici Skupštine nazočna najmanje polovica njezinih članova, a za takvu odluku glasuje natpolovična većina.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Hrvatskom planinarskom savezu ili njegovom pravnom sljedniku.

 

Likvidator

Članak 43.

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 44.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva koji je donijela Skupština 27. svibnja 2015. godine te sve njegove izmjene i dopune.

 

 

Predsjednica Društva

Ivana Eterović


Vremenska prognoza

Više » Kontakt

Planinarsko društvo „Opatija“
Maršala Tita 42, p.p. 31
51410 Opatija

Uredovno vrijeme Društva:
srijedom 19:00–20:00,

E-mail: pdopatija1950@gmail.com

pd.opatija@hps.hr